*תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר לנוחות בלבד, אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
 


תקנון 

1.      כללי
א.   כל המבצע רכישה באתר מצהיר והינו מודע לתקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר על פי תקנון זה.
“רכישה באתר”: כל פעולת רכישת מוצרים דרך האתר.
ב.   רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי המבצע הפעולות באתר.
ג.   בעלת האתר והיבואן הרשמי של חברת המזון AATU הינו : אינוויה INNOVIA ת.ד 5324 תל אביב, 6105201
ד.   אינוויה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת.

2.      מהו האתר ומי עומד מאחוריו
האתר הינו אתר סחר אלקטרוני (להלן: “האתר”) המופעל ובבעלות אינוויה. האתר מציג את חלק ממגוון המוצרים של חברת PFUK = AATU UK.

3.      הזכות לרכוש מוצרים באתר
א.   רשאי לרכוש מוצרים באתר כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו דואר אלקטרוני, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של כל אחת מחברות האשראי הישראליות.
ב.   אינוויה רשאית למנוע רכישת מוצרים באתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
ג.   אינוויה רשאית למנוע ממך לרכוש מוצרים באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
ג1.      והיה ונמסרו פרטים שגויים;
ג2.      אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באינוויה;
ג3.      אם כרטיס האשראי שלך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;

4.     המוצרים המוצגים באתר
א.   באתר מוצגים חלק ממגוון המוצרים של חברת המזון PFUK,
ב.   בדף המכירה של כל מוצר ומוצר מופיעים הסברים מפורטים ואופן השימוש של כל מוצר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה ובין המוצר.
ג.   אינוויה עושה ככל שביכולתה להבטיח כי המוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי. במידה והמוצר יתברר כחסר במלאי, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הזמנתך וכרטיס האשראי שלך לא יחויב. לחילופין רשאית החברה להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את ההצעה יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, הזמנתך תבוטל וכרטיס האשראי שלך לא יחויב. ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין פיצוי כלשהו.
ד. אינוויה מתחייבת על כל מוצר ומוצר הנמכר תחת שמה ונותנת אחריות על איכות וטיב המוצר במקרה ופגום. 

5.      רישום באתר
א.    בעת הרישום לרכישת מוצרים באתר יהיה עליך להזין טופס הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא במקרה של פתיחת חשבון, טלפון וכתובת.
ב.   אינוויה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.
ב1. אינוויה מתחייבת שפרטי הלקוח לא יעברו לשום גורם מצד ג’. 
ג.   לאינוויה שמורה הזכות לבטל את רכישתך בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית על פי החוק.
ד.   כל הזמנה שתיקלט במערכת תקבל מספר הזמנה. במידה וההזמנה לא התקבלה במחשבי החברה או התקבלה באופן משובש ושאינו מכיל את כל הפרטים הנדרשים, אין לראות בקבלת מספר הזמנה קבלת הזמנה וזאת אף אם מקור התקלה הוא במחשבי החברה.
ה.   מועד קבלת ההזמנות כפי שנרשם במחשבי אינוויה או המטפלים בהזמנות למענם, הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי החברה ישמש כראייה מכרעת בעניין זה.

6.
      רכישת מוצר
א.   אינוויה מציגה את המוצרים למכירה במחיר קבוע ללא מגבלת זמן או כמות.
ב.   בכל מכירה יופיעו פרטי המוצר מרכיביו ואופן ההאכלה, בכל מקרה אינוויה שומרת לעצמה את הזכות להוריד את המוצר מהאתר או לשנות את תנאי המכירה מעת לעת.
ג.   המחיר המוצג הינו מחיר אחיד ולא משתנה מלקוח ללקוח.
ד.   תנאי מקדים לרכישת המוצר הוא אישור מחברת האשראי לגבי העסקה ו / או קבלת מזומן כתשלום על המוצר.
ה.   היה והזמנתך אושרה, תישלח הודעה על ביצוע ההזמנה לכתובת הדואר האלקטרוני (הכתובת שמסרת בעת הרישום), דואר האלקטרוני הנ”ל מהווה תנאי לקנית המוצר.

7.      אספקת מוצר
א.   אספקת המוצרים וזמן אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים באתר.
ב.   זמן אספקת המוצרים כולל רק את חישובם של ימי עסקים, דהינו, חמישה ימי עבודה בשבוע (ימים א’-ה’) ואינו כולל ימי שישי/שבת וימי חג.
ג.   משלוח המוצרים יכול להיעשות בדואר רשום ו/או שירות שליחים לפי שיקול דעתו של החברה.
ד.   מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה. לחברה שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה לא תחויב בדמי משלוח והמוצר יימסר לך במקום ניהול עסקיה של אינוויה או מנקודת מכירה של אחד ממשווקיה.
ה.   אינוויה לא תישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטה, כדוגמא שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או מערכת הטלפונים ו/או מערכות תקשורות, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו”ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועד האספקה. במקרים אלו רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
ו.   דמי המשלוח המפורטים בהצעה הינם סופיים אלא אם צוין אחרת ע”י אינוויה.
ז.   דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל, אלא אם צוין אחרת על ידי אינוויה.
ח.   הרוכש יהיה רשאי לבחור באיסוף עצמי מנקודת האיסוף שתקבע ולקבל לידיו את המוצר באופן עצמאי. במקרה כזה, הרוכש יהיה פטור מדמי המשלוח.

8.      תשלום
א.   המחירים המוצגים כוללים מע”מ על פי דין.
ב.   הגשת הצעה שאושרה מהווה קניה של המוצר, המחייבת בתשלום מלוא הסכום של המוצר, בתוספת כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה.
ג.   חיוב הלקוח יתבצע ע”י אינוויה וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר.
ד.   במקרה שחברת האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל ההזמנה והמוצר לא יסופק לך.

9.      החזרות וביטולים
א. החזרת שקי מזון: לקוח יוכל להחזיר שק מזון כל עוד עמד בתנאים המצטברים הבאים: 1. הוא שומר על האריזה המקורית של המוצר ומוסר המוצר באריזתו המקורית לשליח או בנקודת החזרה.
ב. בשק יש כמות של 90% ויותר מתכולתו המקורית
ג. בקשתו להחזרת השק התקבלה תוך 5 ימי עסקים בהודעת דוא”ל או טלפונית לאינוויה. הלקוח יחזיר את המוצר למקום שיקבע ,ויקבל החזר כספי או מתן חלופה תוך 5 ימי עסקים מיום קבלת השק. במידה ושליח מטעם אינוויה ידאג להחזיר את המוצר מבית הלקוח יחוייב הלקוח בדמי המשלוח בסך 30 ש”ח.
ד. שליחת מייל לדואר אלקטרוני: [email protected]
ה. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, המוצר הגיע? כרטיסך יזוכה על ידנו על פי חוק….. מינוס דמי משלוח במקרה ונאסף על ידי שליח מטעם אינוויה ו – 5% דמי ביטול עיסקה.